Underretning om indsamling af personoplysninger

Vi ønsker at orientere dig om, Hvordan at vi behandler modtaget oplysninger om dig og din virksomhed.

Efter databeskyttelsesforordningens[1] artikel 14 skal vi nemlig give dig en række oplysninger, når vi modtager oplysninger om dig fra andre.

De oplysninger vi skal give dig er følgende:

 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
 2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
 3. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
 4. Kategorier af personoplysninger
 5. Modtagere eller kategorier af modtagere
 6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
 7. Hvor dine personoplysninger stammer fra
 8. Opbevaring af dine personoplysninger
 9. Automatiske afgørelser, herunder profilering
 10. Retten til at trække samtykke tilbage
 11. Dine rettigheder
 12. Klage til Datatilsynet

I det vedlagte bilag 1 finder du en uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig.

Dette er alene til orientering, og sagen giver ikke umiddelbart anledning til nogen sagsbehandling i forhold til dig, hvorfor du henvises til den individuelt indgåede honoraraftale.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger i bilag 1.

Med venlig hilsen

Revisor Flemming Jensen

[1] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF. Af artikel 14, stk. 1, fremgår det, at den dataansvarlige skal give den registrerede en række oplysninger, når personoplysninger ikke indsamles hos den registrerede.

1.      Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Regnskab & Bogføring ApS er dataansvarlig for behandlingen af de person- og fortrolige oplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Regnskab & Bogføring ApS

Grundtvigsvej 27 st.

1864 Frederiksberg

CVR-nr.: 32 08 73 10

Telefon: 27 11 07 30

Mail: fj@regnskabogbogforing.dk

2.      Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

 • På e-mail: fj@regnskabogbogføring.dk
 • På telefon: 27 11 07 30
 • Ved brev: Regnskab & Bogføring ApS Grundtvigsvej 27 St. 1864 Frederiksberg Att: Flemming Jensen

3.      Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Udarbejdelse af regnskab.
 • Udarbejdelse af selvangivelse.
 • Skatte- og regnskabsmæssig rådgivning.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine person- og fortrolige oplysninger følger af:

 • Hvidvaskloven
 • Persondataforordningen
 • Skattelovgivningen
 • Årsregnskabsloven

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen

Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger m.m. på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er lovgivning samt kontrakt forhold.

4.      Kategorier af personfølsomme– og fortrolige oplysninger.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger m.m. om dig:

 • Ydre/Fysiske Forhold
  • Identifikationsoplysninger
   • Navn, adresse, CPR-nummer, telefon nummer, e-mailadresse.
  • Demografi
   • Aldersspænd, geografi
  • Økonomiske Forhold
   • Ejerskab
    • Bil, Hus, ejerlejlighed, sommerhus, virksomhed(er), selskab(er)
   • Transaktioner
    • Skatteforhold
   • Kreditværdighed
    • Optagelser af lån, likviditet
   • Virksomhedens økonomiske forhold.
    • Regnskabstal, ejerforhold, skatteforhold
   • Ansættelsesforhold
    • Ansættelsessted

5.      Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Skat
 • Erhvervsstyrelsen

6.      Hvor dine personoplysninger stammer fra

Dine persondata stammer fra fysiske dokumenter oplyst af dem selv, samt via de adgange til skattestyrelsen, erhvervsstyrelsen og øvrige relevante offentlige eller private institutioner og virksomheder de har givet Regnskab & Bogføring ApS.

7.      Opbevaring af dine personoplysninger

Alle oplysninger bliver samlet / opbevaret under kundenummer, både fysisk hvor det er relevant og elektronisk. Som udgangspunkt opbevares oplysninger / dokumentation til brug for årsregnskaber og skattemæssig assistance i 5 år, efter sidste frist for indberetning jf. skattelovgivning.

Personoplysninger vil ved ophør af kunde forhold, blive slette efter 5 år fra ophørstidspunkt eller sidste frist for indberetning.

8.      Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt, Og vil I vores registrering fra denne dato bliver registreret som ophør af kundeforhold.

9.      Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger m.m.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

10. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

 

Privacy Preference Center